Opis delatnosti CSR Kula

U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

 • sprovodi postupak posredovanja – medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
 • dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama  u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi  postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 • vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 • sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 • sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
 • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno  sudiji za maloletnike;
 • prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
 • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
 • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
 • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
 • predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom za to ovlašćen.


PRAVA I USLUGE ZA KOJE JE NADLEŽNA OPŠTINA, A REALIZUJU SE PREKO CENTRA ZA SOCIJALNI RAD:

 • Pravo na jednokratnu pomoć;
 • Pravo na opremu korisnika za smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu;
 • Pravo na putne troškove i ishranu lica zatečenih u skitnji;
 • Pravo na troškove smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu;
 • Pravo na naknadu troškova sahrane;
 • Pomoć u naturi – ogrev, knjige i školski pribor , životne namirnice…
 • Pravo na sredstva za dodatno obrazovanje dece bez roditeljskog staranja

Materijalno obezbeđenje porodice

 • Pravo na MOP ima pojedinac (koji živi sam), odnosno porodica koja nema prihode, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti.

Dodatak za pomoć i negu drugog lica

 • Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti, neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Pomoć za osposobljavanje za rad

 • Ovo pravo podrazumeva pomoć deci i omladini ometenoj u razvoju i odraslim invalidnim licima koji se, prema psihofizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad, a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu.

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu

Jednokratna pomoć

 • Ovo pravo obezbeđuje se licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe.