Korisnici

I. DECA I OMLADINA – UGROŽENA PORODIČNOM SITUACIJOM –

1. Deca čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deca napuštena od roditelja i deca lišena roditeljskog prava

Oblici i mere zaštite:

 • starateljstvo,
 • smeštaj u drugu porodicu,
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite,
 • usvojenje,
 • jednokratne novčane pomoći,
 • pomoći u naturi.

2. Zlostavljana deca

Oblici i mere zaštite:

 • intervencija,
 • dijagnostika,
 • pokretanje krivičnog postupka,
 • učestvovanje u prikupljanju potrebnih podataka za istragu,
 • smeštaj u prihvatilište, ustanovu socijalne zaštite ,hraniteljsku porodicu i,
 • savetodavno terapijski rad sa nenasilnim roditeljem

3. Socijalno i materijalno ugrožena deca

Oblici i mere zaštite:

 • materijalno obezbeđenje porodice,
 • jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi,
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u hraniteljsku porodicu..

4. Deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost

Oblici i mere zaštite:

 • privremeno starateljstvo,
 • smeštaj u hraniteljsku ili srodničku porodicu,
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

5. Deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom sporu i deca iz razvedenih brakova

Oblici i mere zaštite:

 • davanje mišljenja i predloga na zahtev suda o poveravanju dece jednom od roditelja u postupku razvoda bračnih i vanbračnih zajednica.

II. DECA I OMLADINA – SA POREMEĆENIM PONAŠANJEM –

 1. Deca sa asocijalnim ponašanjem
 2. Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14 godina
 3. Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14 godina
 4. Mlađa punoletna lica

III. ODRASLA LICA SA POREMEĆENIM PONAŠANJEM

 1. Ovu kategoriju čine odrasla lica sa asocijalnim ponašanjem, odrasli alkoholičari i narkomani za koje je moguće obezbediti smeštaj u ustanovu socijalne zaštite nakon lečenja ili druge oblike mera i usluga.

IV. ODRASLA FIZIČKI I PSIHIČKI OMETENA LICA

 1. Odrasla lica sa oštećenim vidom i sluhom, mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica, duševno obolela odrasla lica, mentalno nedovoljno razvijena i invalidna odrasla lica

Oblici i mere zaštite:

 • starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi.

V. MATERIJALNO NEOBEZBEĐENE PORODICE I POJEDINCI

 1. materijalno obezbeđenje porodice
 2. jednokratne pomoći u novcu i naturi.

VI. OSTALA ODRASLA LICA

 1. Porodični problemi

Po zahtevu suda regulisanje viđanja dece i roditelja kojem dete nije povereno, posredovanje,zastupanje dece u postupku podele imovine.

 1. Nasilje u porodici

Izdvajanje iz porodice i smeštaj u adekvatnu ustanovu, savetodavno-terapijski rad sa nenasilnim članovima porodice.

 1. Lica koja su hranitelji

Procena podobnosti i obuka zainteresovan lica za hraniteljstvo.

VII. OSTARELA LICA

1. Ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj.

Najčešći oblici i mere zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, kućna nega i pomoć u kući, dodatak za tuđu negu i pomoć, starateljstvo-stalno ili privremeno, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi.