Dobro došli na našu prezentaciju

Svoju stručnu pomoć i usluge Centar pruža svim građanima koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula i nalaze se u stanju socijalne potrebe.

Usluge Centra za socijalni rad su svakodnevno dostupne i besplatne za sve građane naše opštine.

 

 

 

Centar za socijalni rad opštine Kula je javna služba koja svoj rad zasniva na:

  • pozitivnim zakonskim propisima,
  • podzakonskim aktima i strateškim dokumentima iz oblasti socijalne zaštite republičkog, pokrajinskog i opštinskog nivoa,
  • zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana,
  • porodičnom zakonu,
  • zakonu o krivičnom postupku,
  • zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika,
  • odluci o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti opštine Kula,
  • pravilniku o organizaciji , normativima i standardima rada centra za socijalni rad,
  • nacionalnoj Strategiji razvoja socijalne zaštite,
  • strategiji razvoja socijalne zaštite opštine Kula 2008-2012 godina i dr.