ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ КУЛА

By | 27. marta 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КУЛА

И Н Ф О Р М А Т О Р

О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ КУЛА

Март,2018 године.

САДРЖАЈ :

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

2. РАДНО ВРЕМЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

3. КОНТАКТ ПОДАЦИ

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

5. ДЕЛОКРУГ РАДА ЦЕНТРА

6. ПРАВА ГРАЂАНА И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

7. ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА И ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА РАД

8. БУЏЕТ

9. ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив и адреса установе која је издала Информатор:

Центар за социјални рад општине Кула

Светозара Марковића 6, 25230 Кула

Лице одговорно за тачност и потпуност података датих у Информатору:

В.д директора Центра за социјални рад општине Кула- Гордана Вакула,дипл.правник

Тел. 025/722-269; 025/729-900

Датум објављивања Информатора:

Информатор је објављен на званичној интернет презентацији општине Кула: www.kula.rs као и на интернет презентацији Центра за социјални рад општине Кула: www.csrkula.org

Подаци о доступности Информатора:

Информатор је доступан у електронском и физичком( штампаном) облику.

Информатор објављује основне податке о раду Центра за социјални рад општине Кула прописане чланом 39. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја („ Службени гласник РС“, бр.120/2004, 54/2007 и 104/2009) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( „Службени гласник РС“ број 57/2005 ) и друге податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања прва заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Све што се у Информатору објављује намењено је заинтересованим лицима у циљу правилног, потпуног и благовременог информисања и испуњења обавезе објављивања информатора.

Центар за социјални рад ће заинтересованом лицу , без накнаде омогућити увид у Информатор, односно дати му примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

Информације или документи за које је прописано или службеним актом заснованим на закону одређено, да се чувају као државна, службена, пословна или друга тајна, односно које су доступне само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице, по интересе заштићене законом када претежу над интересима за приступ информацији, не објављују се у Информатору.

Целокупна документација Центра за социјални рад заводи се у писарници Центра и архивира у посебној просторији Центра где се чува одређено време у складу са прописима којима се уређује канцеларијско пословање.

Документацију Центра чине:

– закони, прописи, правни акти који регулишу делатност Центра

– извештаји, планови, програми, записници и друга документа која су у функцији испуњења обавеза према оснивачу и надлежним Републичким и Покрајинским органима над радом Центра.

– документа која се односе на рад Центра са корисницима и запослене у њему.

– закључени протоколи,уговори са другим организацијама и институцијама

Носачи информација којима располаже Центар чувају се у :

– досијеа корисника- код задужених радника

– архива са предметима- посебна просторија Центра

– електронска база података Интеграл: у просторијама Центра

– финансијска документа о плаћању -у одељењу за финансијско-рачуноводствене послове

– досијеи запослених – Служба за опште, управно правне, административне и техничке послове

– остала наведене документација чува се у просторијама Центра

2. РАДНО ВРЕМЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Радно време Центра за социјални рад општине Кула је од 07,00 до 15, 00 часова сваког радног дана( радна недеља траје 5 радних дана у складу са Законом о раду). Рад са странкама је од 8,00 до 14,00 часова.

3. КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за социјални рад општине Кула

Светозара Марковића бр.6, 25230 Кула

Тел./Фаx 025/729- 900; 025/722-269

Е-маил: centar.kula@gmail.com

Веб адреса: www.csrkula.org

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организацију Центра чине:

– директор

– организационе јединице Центра

– стручна и саветодавна тела

Организационе јединице Центра су:

1.Служба за опште, управно правне, административне и техничке послове, са пријемном канцеларијом са административним,техничким и финансијским пословима и канцеларијом за материјална давања.

2.Служба за непосредну заштиту корисника, која обухвата непосредну заштиту деце, младих, одраслих и старих лица.

У Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела:

Стална тела су:

– колегијум руководилаца

– колегијум службе

– стална комисија органа старатељства

Повремена тела су стручни тимови.

В.д директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима

Своју функцију в.д директор врши у сарадњи са Управним одбором, Надзорним одбором, руководиоцима служби и супервизором.

В.д директор Центра за социјални рад је Гордана Вакула,дипл.правник. В.д директор Центра је одговорно лице које обезбеђује законитост рада, унутрашњу и спољашњу координацију и поштовање стандарда рада и доноси одлуке у складу са законом.

5. ДЕЛОКРУГ РАДА ЦЕНТРА

Центар за социјални рад општине Кула је основан Решењем Народног одбора општине Кула бр. 02/1-145/2-26 од 27 априла 1961. године и уписан је у Регистар Окружног суда у Сомбору. Основни задаци Центра за социјални рад су:

– решавање у првом степену о правима грађана из области социјалне и породично- правне заштите предвиђених Законом и Одлукама скупштине општине Кула

– пружање услуга социјалног рада у поступку решавања о правима утврђеним Законом и Одлукама скупштине општине Кула

– исплата права која се финансирају из буџета општине Кула

– откривање и праћење социјалних потреба грађана и проблема у области социјалне заштите,

– предлагање и предузимање мера у решавању социјалних потреба грађана и праћење њихових ефеката

– развијање и унапређивање превентивних активности које доприносе решавању и сузбијању социјалних проблема , пружање дијагностичких услуга и третмана, саветодавно терапијских услуга и стручне помоћи корисницима.

– подстицање, организовање и координирање професионалног и добровољног хуманитарног рада у области социјалне заштите

– вођење евиденције и документације о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру социјалне и породично правне заштите.

Актери са којима Центар сарађује на локалном и регионалном нивоу су: Основни суд у Врбасу- Судска јединица Кула, Основно тужилаштво у Врбасу, Полицијска сатаница Кула, Дом здравља Кула, Регионална болница Сомбор- одељење неуропсихијатрије, Дом за децу и омладину са прихватилиштем „ Мирослав Мика Антић“ у Сомбору, Дом за старе и пензионере у Кули, све основне и средње школе на територији општине Кула, школа за основно образовање одраслих Сомбор, Месне заједнице, Предшколска установа“ Бамби“ са својим објектима у свим насељеним местима општине, Јавна предузећа, Удружења грађана, Друштво за помоћ МНРО особама „Плава птица „ Кула, Удружења Рома, органи локалне самоуправе итд.

Делокруг рада центра регулисан је следећим прописима и правним актима:

– Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана

– Породични закон

– Закон о општем управном поступку

– Закон о ванпарничном поступку,

– Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

– Закон о јавним службама

– Закон о раду

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

– Закон о безбедности и здрављу на раду

– Закон о финансијској подршци породици са децом

– Закон о јавним набавкама

– Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити

– Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима

– Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

– Правилник о програму припреме за усвојење

– Правилник о начину вођења јединственог регистра усвојења и о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци

– Правилник о програму припреме за хранитељство и правилник о начину вођења евиденције и документације о хранитељству

– Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима

– Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства

– Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад

– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

– Одлука о социјалној заштити грађана општине Кула

Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона о општем управном поступку по захтевима грађана за остваривање права из области социјалне заштите, а у складу са Породичним законом као орган стартељства врши послове заштите породице, помоћи породици и старатељства.

6. ПРАВА ГРАЂАНА И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар обезбеђује грађанима права од општег интереса које финансира буџет Републике Србије и то

-право на новчану социјалну помоћ;

-право на додатак за помоћ и негу другог лица;

-право на помоћ за оспособљавање за рад;

-право на смештај у установу социјалне заштите;

-право на смештај одраслог лица у другу породицу;

– друге услуге социјалног рада

Поред наведених права које се финансирају из републичког буџета, из буџета општине Кула финансирају се следећа права и услуге:

-право на једнократну помоћ;

-право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;

-право на путне трошкове и исхрану лица затечених у скитњи;

-право на дневни боравак ментално недовољно развијене деце и одраслих особа;

-право на помоћ у кући;

-право на трошкове смештаја у прихватилиште и прихватну станицу;

-право на накнаду трошкова сахране;

-право на регресирање трошкова превоза и смештаја у ученичке и студентске домове

-право на регресирање боравка у предшколској установи

-право на бесплатну ужину

-право на средства за додатно образовање деце без родитељског старања

-право на трошкове вештачења приликом лишавања пословне способности

-процена потреба и усмеравање деце ометене у развоју

-услуге неодложних интервенција

-право на материјално обезбеђење породице храниоца који је на одслужењу војног рока (кадровачка помоћ)

Услови и рокови за остваривање напред наведених права и услуга предвиђени су одредбама горе наведеног закона, општинском Одлуком о правима у социјалној заштити и Закона о општем управном поступку.

У складу са Законом о општем управном поступку грађани/ке се Центру обраћају усменим и писменим захтевом. Захтева прима пријемни радник центра – стручни радник који ради на пословима социјалног рада који помаже странци у састављању захтева и пружа прве информације о евентуалном остваривању одређеног права. Након примљеног захтева формира се кошуљица односно досије корисника у који се улаже пријемни лист те се досије путем интерне доставне књиге прослеђује руководиоцу службе. Руководилац службе задужује досијеом водитеља случаја или у случају новчаних давања стручног радника социјалног рада. Након тога, водитељ случаја или стручни радник социјалног рада организује поступак, извршава свеобухватну процену стања и потреба корисника ради утврђивања свих релевантних чињеница. По завршеном поступку, у зависности од права корисника које се разматра, доноси се закључак на основу којег се правним актом одлучује о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву странке у складу су са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а рокови за жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 дана од дана пријема акта преко Центра надлежном другостепеном органу односно Покрајинском секретаријату за социјалну политику , демографију и равноправност полова у Новом Саду, односно надлежном органу општинске управе.

7. ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА И ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА РАД

Центар за социјални рад је смештен у приземљу троспратне стамбене зграде где дели просторије са Националном службом за запошљавање- филијала Кула.

Центар за социјални рад не поседује адекватне просторне услове те има потребу за адекватнијим простором за рад, односно чак новим просторним решењем, с обзиром на скученост простора, недовољан број канцеларија, недостатак просторије за виђење родитеља/старатеља са децом под надзором органа старатељства, недостатак сале за одржавање стручних колегијума, недостатак адекватне просторије за архиву и чекаонице и санитарног чвора са тоалетом за наше кориснике а све у циљу квалитетнијег рада стручног кадра и хуманијег приступа корисницима услуга. Површина пословног простора коју користи Центар је 110 км2 где је смештено 9 канцеларија. У канцеларијама обично седе по два радника што отешава квалитетан рад са корисницима. Нарочито је отежан групни рад са корисницима у сегменту едукације хранитељских и усвојитељских породица.

Центар за социјални рад поседује једно путничко возило, Фиат 500Л.

Центар поседује информациони систем од 14 компјутера повезаних у мрежу на којима се налази специјализован софтвер за обраду података Центра. Канцеларијска опрема Центра одговара захтевима редовне делатности.Процедуре и стандарди одржавања простора и опреме у потпуности се поштују.

8. БУЏЕТ

Планирана средства у 2018.години

Зараде запослених и материјални трошкови у Центру за социјални рад општине Кула финансирају се из буџета Републике Србије преко Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања (претежно) и из буџета општине Кула. За 2018. годину за ове намене планирано је:

  • из буџета Републике Србије за плате запослених 15.045.233,00 динара и 1.820.683,00 динара за материјалне трошкове, из

  • општинског буџета за плате запослених 2.521.000,00 динара и 1.321.000,00 за материјалне трошкове .

  • за финансирање рада Саветовалишта за брак и породицу из трансфера 2.000,000,00 динара.

У општинском буџету планирано је и 11.700.000,00 динара за разне видове социјалних давања ( једнократне новчане помоћи, огрев, помоћи у натури за храну – хлеб и млеко, лекови, лечења,уџбеници за децу у основној школи, и др. сагласно закону и општинској одлуци).

Реализована средства у 2017.години

За плате запослених из буџета Републике Србије 13.696.056,00 динара и 2.435.806,00 из буџета Општине.

За материјалне трошкове из буџета Републике Србије 1.703.481,00 динара и 1.324.643,00 динара из буџета Општине.

За рад Саветовалишта за брак и породицу реализовано је 1.540.548,00 динара и 373.008,00 на име материјалних трошкова.

Из буџета Општине за разне видове права и услуга из области социјалне заштите сагласно Закону и општинској Одлуци у току 2017 године издвојено је и реализовано је преко Центра за социјални рад општине Кула 5.646.000,00 динара (једнократне новчане помоћи, огрев, помоћи у натури за храну – хлеб и млеко, лекови, лечења,уџбеници за децу у основној школи, и др.).

9. ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У све записнике, одлуке, уговоре које се тичу рада и пословања Центра за социјални рад омогућиће се увид, а у досијеа корисника неће бити омогућен увид у она документа која представљају службену тајну ( подаци о стартељству, усвојењу и сл.).

Тражилац информације подноси писмени захтев поштом или личном предајом у пријемну канцеларију Центра. Захтев мора садржати назив органа, име, презиме и тачну адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац и не мора навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања информације биће извршена у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и трошковником.

Седницама Надзорног и Управног одбора Центра могуће је присуствовати ако такву одлуку донесе већина чланова ових органа ( у складу са Пословником о раду Управног и Надзорног одбора) и уз образложен писмени захтев ради добијања одобрења за присуство. О искључењу и ограничењу јавности рада, такође у складу са Пословником, одлуку доноси већина чланова ових органа уз детаљно образложење у писменој форми.

До краја сваког календарског месеца Центар ће у Информатор уносити све евентуалне промене настале у току тог месеца.

Информатор је израђен у електронском и физичком облику ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара В.д директор Центра у складу са чланом 38.став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *